Гражданска образователна обсерватория – образователните политики на фокус

За организациите и инициативата

Две организации поддържат инициативата Гражданска образователна обсерватория – това са Заедно за образованието и Парагвай образова. И двете са неправителствени организации, чиито цели са концентрирани в посока подобряване образователната среда в Парагвай.

Заедно за образованието е организация, която не получава публични средства от правителството и се финансира от частни партньори, с които споделят виждането за необходимостта от приобщаващо образование. Сред целите им са превръщането на образованието в национална кауза, повишаване капацитета и статуса на заетите в сферата, насърчаването на висококачествено образование, внедряването на механизми за оценяване на образователната система и други.

Парагвай образова е основана през 2008 г. и насърчава иновациите в образованието, следвайки виждането, че всяко дете в Парагвай трябва да развие ключови технически компетенции, за да се справя с живота. В своите програми организацията използва  технологиите като инструмент за социално включване, като се стреми да постигне повишаване на дигиталната грамотност сред общностите, с които работи.

Целта на проекта Гражданска образователна обсерватория е да осигурява достъпна и надеждна информация за системата на образованието в Парагвай.

Гражданската образователна обсерватория е пространство за информация, анализ и разпространение на данни за образователната реалност на страната. Основната ѝ цел е да допринесе за подобряване на образователните управленски политики, които водят до развитието на обществото.

Обсерваторията е инициатива с нестопанска цел, която генерира достъпна, надеждна, съществена и навременна информация за образованието и ангажира обществото в процеса на вземане на решения и осъществяването на публичните политики.

Обсерваторията следи състоянието на образователните политики и прилагането им като използва индикатори на национално и местно ниво. Платформата дава възможност на ученици, учители, родители и организации от гражданското общество да си сътрудничат и да допринасят със своите наблюдения и опит.

Какво съдържа платформата?

Платформата събира различни видове данни:

  • Статистически данни:

Сайтът позволява проследяването на данни за нивата на грамотност сред населението на 15 и повече години в цялата страна, в различните области, спрямо пол и др.; данни за напускащите системата на образованието; данни за безработицата; и др.  Платформата предоставя достъп до информация от 2002 г. насам и позволява да се проследи развитието на показателите. Чрез уебсайта потребителите могат да изберат типа графика, чрез която се визуализират съответните данни (стълбова графика, линейна графика и т.н.). В допълнение, всеки заинтересован може да изтегли данните в различен формат. Информацията в тази секция се събира от Националния статистически институт на Парагвай, а преди 2016 г. – от Главна дирекция по статистика, проучвания и преброявания към него.

  • Финнасови данни:

Платформата събира данни, свързани със средствата, отделяни за образование. Потребителите могат да научат какъв дял от всички разходи на правителството са за образование, да разберат повече за разпределението на средствата в самия сектор – каква част от тях отиват за заплати, каква за обучение на заетите в тази сфера, и др. Визуализациите на данните позволяват да се проследи промяната по периоди и да се изчислят точните ръст или намаление в показателите. Платформата използва данни от Министерство на икономиката на Парагвай, Закона за държавния бюджет на страната и др.

  • Информация за изпълнението на образователни стратегически планове:

Освен че проследява конкретни показатели, платформата позволява оценка на напредъка по различни стратегически планове за развитие на образованието. Налична е информация за националните планове от 2013 г. насам. Също така има възможност да се види и напредъка по приоритетите на страната, поставен в рамките на целите за устойчиво развитие на ООН, а именно цел 4 “Качествено образование”.

Една от новите инициативи на платформата, стартирана в края на 2022 г., се нарича ”Всеки ден има значение”. Тя адресира проблема, свързан с високите нива на отсъствия на ученици и преподаватели в страната. Сред целите на платформата са да се повиши осведомеността относно значението на времето, прекарано в училище; да се постигне разбиране относно ролята на ефективното използване на часовете за преподаване в учебните заведения и да бъде мобилизирана образователната общност в процеса по наблюдение на присъствието в учебни дни. Началната цел е тя да достигне до 50 учебни заведения.

Платформата позволява всички участници в образователния процес – родители, преподаватели, директори, ученици и други, да подават информация за това дали учебните часове се посещават редовно.

Амбицията на организаторите е различни заинтересовани страни да се присъединят към идеята и по този начин да се формира мрежа за:

  • Разпространение на инициативата на по-голяма територия в страната;
  • Насърчаване на пространства за диалог и обучение;
  • Създаване на мрежа от доброволци.

Защо инициативата е важна?

Платформи като Гражданската обсерватория за образование са изключително важни, защото дават възможност на различните заинтересовани страни да получат надеждна информация и самите те да се включат при събирането ѝ.

На базата на тези данни е възможно да се изготвят независими анализи за развитието на публичните политики в областта на образованието.Така може да бъде получена оценка за взетите решения и при наличието на проблем, посоката на провежданите политики да се коригира.

Подобни платформи помагат и за упражняването на контрол върху работата на публичните власти. Ако гражданите имат инструмент, чрез който да проследят работата на институциите, то те могат да ги държат отговорни за ангажиментите, които са поели. Това от своя страна създава допълнителен стимул за държавните структури, които за да избегнат недоволството на обществото, започват да работят по-дисциплинирано.

Не на последно място, платформата позволява широкото обществено обсъждане на политиките и дебатиране на различните им ползи и потенциални рискове. Това води до по-голямо припознаване както на важните за едно общество проблеми, така и на техните решения. Повишената легитимност на решенията, изпълнявани от властите, винаги води и по-успешни резултати.

 


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Институт за развитие на публичната среда и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.