Проследяване на компаниите, финансиращи изсичането на гори

За организацията

Мисията на OpenCorporates e да предоставя безплатна и надеждна информация за компаниите по света. Организацията събира и оповестява публични данни за собствеността и дейностите на компании и бизнеси, както и за лицата, свързани с тях. Това тя прави в полза на обществото. OpenCorporates отбелязва, че днешният свят зависи в голяма степен от корпорациите, които засягат всеки аспект от живота ни. Между банки и финансови институции, глобалните технологични корпорации, “кухи” компании, използвани за пране на пари, организирана престъпност и корупция са изградени сложни зависимости. Разбирането им е от ключово значение за гарантиране върховенството на правото, защита на човешките права, както и на конкуренцията. Единственият начин да бъде изградено здраво общество и работеща бизнес среда, е тази информация да бъде достъпна за всички. 

Това е и причината OpenCorporates да създаде най-голямата база данни за компании от цял свят. Организацията дава възможност журналисти, неправителствени организации и изследователи да имат пълен достъп до тази информация.  

Проследете парите – кой финансира изсичането на гори в Бразилия?

Един от казусите, върху които работи OpenCorporates, е свързан с обезлесяването на тропическите дъждовни гори. В своя публикация, организацията отбелязва, че този процес има пагубно въздействие върху биоразнообразието и климата.

Въпреки че това е добре известно, остава въпросът кой стои зад финансирането на дейностите, които (ин)директно водят до обезлесяване. В тази връзка от организацията създава инструмент наречен Trase Finance.

Той цели да освети стотиците милиарди долари, които всяка година финансират изсичането на тропическите гори. Това става чрез показването на връзките между търговията със стоки, които стимулират обезлесяването, и финансовите пазари по целия свят. Инструментът Trase Finance е изграден в партньорство с консултантската компания за софтуер Neural Alpha и неправителствените организациите Global Canopy и Stockholm Environment Institute.

Сложните международни вериги за доставки включват взаимодействието между много и различни компании. Рискът някоя от тях да финансира изсичането на гори не е малък. Чрез търговските отношения той се прехвърля и върху големите финансови институции и корпорации. Така се оказва, че едно от предизвикателствата, свързани с обезлесяването, е дефинирането на отговорността, която често се размива между икономическите контрагенти. 

Процесът по идентифициране на риска при финансирането на изсичането на гори започва с определяне на това кои компании участват в износа на стоки, имащи негативен ефект върху природата. Trase Finance използва данните на OpenCorporates, за да открие повече информация за тези компании, включително: реален собственик на капитала, адрес, членове на управителните органи и техните връзки с други компании и др. В допълнение, данните на OpenCorporates, дават възможност за изработването на визуализации, които да показват връзките между различните компании. 

Пример за възможностите на инструмента е случаят с две предприятия, свързани с производството на соя в Бразилия. Първоначално връзката помежду им не е очевидна, но проверка на данните показва, че сред директорите на двете компании има интересни лица. Оказва се, това са хора, свързани с фирми, които са страна по съдебен процес в Бразилия във връзка с обвинения в корупция. 

За ползите от инструмента

Инструментът Trase Finance има за цел да помогне на широк кръг от заинтересовани страни в борбата срещу обезлесяването. От една страна той подпомага различните финансови институции, които могат да използват базата данни при оценка на риска на инвестиционни проекти. Това е особено важно, като се има предвид все по-голямото внимание, което управителните съвети, инвеститорите и гражданите насочват към управлението на екологични, социални и управленски рискове.

От друга страна, инструментът информира гражданите, неправителствените организации и правителствата и им помага да държат отговорни тези, които не предприемат действия срещу обезлесяването.

Проследяване на компаниите, финансиращи изсичането на гори

За организацията

Мисията на OpenCorporates e да предоставя безплатна и надеждна информация за компаниите по света. Организацията събира и оповестява публични данни за собствеността и дейностите на компании и бизнеси, както и за лицата, свързани с тях. Това тя прави в полза на обществото. OpenCorporates отбелязва, че днешният свят зависи в голяма степен от корпорациите, които засягат всеки аспект от живота ни. Между банки и финансови институции, глобалните технологични корпорации, “кухи” компании, използвани за пране на пари, организирана престъпност и корупция са изградени сложни зависимости. Разбирането им е от ключово значение за гарантиране върховенството на правото, защита на човешките права, както и на конкуренцията. Единственият начин да бъде изградено здраво общество и работеща бизнес среда, е тази информация да бъде достъпна за всички. 

Това е и причината OpenCorporates да създаде най-голямата база данни за компании от цял свят. Организацията дава възможност журналисти, неправителствени организации и изследователи да имат пълен достъп до тази информация.  

Проследете парите – кой финансира изсичането на гори в Бразилия?

Един от казусите, върху които работи OpenCorporates, е свързан с обезлесяването на тропическите дъждовни гори. В своя публикация, организацията отбелязва, че този процес има пагубно въздействие върху биоразнообразието и климата.

Въпреки че това е добре известно, остава въпросът кой стои зад финансирането на дейностите, които (ин)директно водят до обезлесяване. В тази връзка от организацията създава инструмент наречен Trase Finance.

Той цели да освети стотиците милиарди долари, които всяка година финансират изсичането на тропическите гори. Това става чрез показването на връзките между търговията със стоки, които стимулират обезлесяването, и финансовите пазари по целия свят. Инструментът Trase Finance е изграден в партньорство с консултантската компания за софтуер Neural Alpha и неправителствените организациите Global Canopy и Stockholm Environment Institute.

Сложните международни вериги за доставки включват взаимодействието между много и различни компании. Рискът някоя от тях да финансира изсичането на гори не е малък. Чрез търговските отношения той се прехвърля и върху големите финансови институции и корпорации. Така се оказва, че едно от предизвикателствата, свързани с обезлесяването, е дефинирането на отговорността, която често се размива между икономическите контрагенти. 

Процесът по идентифициране на риска при финансирането на изсичането на гори започва с определяне на това кои компании участват в износа на стоки, имащи негативен ефект върху природата. Trase Finance използва данните на OpenCorporates, за да открие повече информация за тези компании, включително: реален собственик на капитала, адрес, членове на управителните органи и техните връзки с други компании и др. В допълнение, данните на OpenCorporates, дават възможност за изработването на визуализации, които да показват връзките между различните компании. 

Пример за възможностите на инструмента е случаят с две предприятия, свързани с производството на соя в Бразилия. Първоначално връзката помежду им не е очевидна, но проверка на данните показва, че сред директорите на двете компании има интересни лица. Оказва се, това са хора, свързани с фирми, които са страна по съдебен процес в Бразилия във връзка с обвинения в корупция. 

За ползите от инструмента

Инструментът Trase Finance има за цел да помогне на широк кръг от заинтересовани страни в борбата срещу обезлесяването. От една страна той подпомага различните финансови институции, които могат да използват базата данни при оценка на риска на инвестиционни проекти. Това е особено важно, като се има предвид все по-голямото внимание, което управителните съвети, инвеститорите и гражданите насочват към управлението на екологични, социални и управленски рискове.

От друга страна, инструментът информира гражданите, неправителствените организации и правителствата и им помага да държат отговорни тези, които не предприемат действия срещу обезлесяването.

 


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Институт за развитие на публичната среда и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.