Замърсяването на околната среда и парите в политиката – каква е връзката?

За организацията

Неправителствената Австралийска фондация за опазване на околната среда  (АФООС) е екологична организация с национален обхват в Австралия. Тя е независима и се финансира от дарения.

В стратегията си фондацията отбелязва, че екологичните проблеми, пред които е изправено човечеството, са сериозни и неотложни. Като застъпническа организация тя се стреми не само да разкрива корупцията, но и да намира реални решения за по-добро бъдеще. Основната ѝ мисия е да защитава местните общности, растителния свят, морските рифове и дивите животни в Австралия.

Фондацията следва мисията си като разкрива порочни практики и насочва публичния дебат към тях; търси решения, подходящи както за хората, така и за природата; и насърчава активността на обществото по теми, свързани със защита на околната среда.

Парите на минната индустрия – за партиите в Австралия

Една от инициативите на АФООС е свързана с усилията им за спиране на замърсяването и спасяването на изчезващи животински и растителни видове. Според фондацията само демокрация, защитаваща своите граждани и важните за тях места, може успешно да функционира. Работещи са онези институции, които се борят с климатичните промени и замърсяването на околната среда.

От организацията обаче посочват, че в Австралия богатите въглищни и газови отрасли изкривяват политическия процес и влияят върху решенията на правителството, защитавайки своя интерес. Това нарушава баланса в демократичната система. По тази причина АФООС работи за разкриването на парите в политиката, стремейки се да подтикне гражданите да бъдат по-активни и да се борят за каузите, които ги интересуват.

От АФООС посочват: “Когато извадим “големите пари” от политиката и я върнем обратно на хората, заедно ще възстановим доверието в демократичните ни институции и ще гарантираме, че те работят за всички нас”.

В рамките на това свое усилие фондацията осъществява различни дейности – в поредица от публикации през годините тя проследява средствата, насочвани от големите компании в добивните отрасли към политически партии; разкрива допълнителна информация за финансирането на самата добивна индустрия; организира акции сред местните общности; и т.н.

Публикации, разкриващи финансовото влияние върху политическите партии

Още през 2016 г. организацията, заедно с Австралийския институт, представя обхватен доклад, който разкрива връзката между шест силно противоречиви проекта за добив на полезни изкопаеми в Куинсланд (щат в Австралия) и политически дарения и връзки с министри с цел лобиране от страна на добивните компании.

Още тогава от организацията отбелязват, че непрозрачността на политическите дарения създава благоприятна среда за развитие на корупционни практики. От АФООС поддържат тезата, че политическите дарения трябва да бъдат напълно прозрачни, да се разкриват в реално време и да са публично достъпни. Използването на пари, с които се влияе на политическите решения, води до подмяна на обществения интерес с тесните търговски интереси на добивните компании. В дългосрочен план системните слабости в резултат на това неправомерно влияние, подкопават основите на демокрацията.

В конкретния случай става въпрос за проекти, които имат много сериозно въздействие върху водите, околната среда и местните общностите и биха могли да доведат до дългосрочни и необратими ефекти.

Впоследствие през годините организацията продължава да проверява даренията на добивната индустрия и партиите, към които те са насочени. Така в свой материал от 2022 г. АФООС посочват, че според данните, публикувани от избирателната комисия в страната за 2020 г. – 2021 г., бизнеса с изкопаеми горива е дарил общо 2,1 милиона австралийски долара на основните политически партии.

Друга притеснителна тенденция, която отбелязват от АФООС, са “непрозрачните пари”, дарени за партиите. Оказва се, че 37% от общите приходи, декларирани от партиите за 2020 г. – 2021 г. нямат източник – спрямо 32% през 2019 г. – 2020 г. От организацията отбелязват и най-големите дарители от отрасъла на изкопаемите горива – Woodsid е най-големият донор от индустрията с финансиране за основните партии в размер на $232 350*. Сред останалите значими донори са Minerals Council със $193 943, Northern Star Resources – $105 500 и Chevron – $74 650.

Оказва се обаче, че в някои случаи дарителите са декларирали суми, които са много по-големи от обявените от политическите субекти. Например, газовата лобистка група APPEA декларира дарения от $107 010 за две големи партии в страната, но само $12 320 от тях са били оповестени от политическите субекти. Това е възможно, защото някои партии декларират огромни постъпления, но предоставят само частична информация за техните източници. Така се оказва, че общата сума на даренията с неясен произход за големите партии в страната, възлиза на $62,2 милиона.

Всичко това насочва още повече вниманието към добивните отрасли и механизмите, които те използват, за да влияят на процеса на вземане на решения.

Включване на гражданите – изпращане на имейли към банките

Фондацията концентрира вниманието си и върху източниците на средства за самите добивни компании. АФООС са установили, че четири големи банки в Австралия финансират дейността на компании, които добиват въглища, петрол и газ. На своята уебстраница фондацията публикува размера на финансирането, предоставено от всяка банка за 2022 г.; сравнява средствата, които съответната банка инвестира във възобновяема енергия, с инвестициите в добивната индустрия; посочва дали съответната банка е поела ангажимент да прекрати финансирането на проекти, които вредят на околната среда; и т.н.

В допълнение, АФООС подтиква всеки потребител да напише имейл до някоя от банките, с който да изрази позиция по темата със замърсяването на околната среда. Това се случва чрез онлайн генерирана форма. Така всеки гражданин може да се включи в акцията за оказване на публичен натиск, който би могъл да доведе до цялостно преосмисляне на дългосрочните цели и политики на банковите институции.

В помощ на демокрацията и природата

В рамките на тази своя инициатива Австралийска фондация за опазване на околната среда работи за повишаване на обществената информираност и насочване на вниманието към сериозен проблем – връзката между непрозрачното финансиране на политически субекти и опазването на околната среда.

Зависимостите, които причиняват финансовите средства в конкретния случай, застрашават не само природата, а и цялостното функциониране на демократичните институции в страната. А без тях, опазването на околната среда е невъзможно.

Включването на гражданите не само като потребители на информация, но и като активни участници в процеса на оказване на натиск. води до по-голям ангажираност с каузата, припознаване на мисията на организацията и увеличава възможностите за успех на дейностите ѝ.

Подходът на АФООС включва събиране и анализ на данни, поставянето им в контекст и  ангажиране на гражданите като ключова заинтересована страна.

*Сумите са в австралийски долари

 


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Институт за развитие на публичната среда и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.