Визуализация на НПО портала или как да ползваме по-ефективно платформата на/за гражданския сектор

Информационният портал за НПО в България е разработен и се поддържа от Фондация Програмен и аналитичен център за европейско право (ПАЦЕП) в партньорство Българския център за нестопанско право (БЦНП). Той представя информация за гражданските организации в страната на широк кръг от заинтересовани страни. Порталът дава възможност на организациите да представят работата си; на доброволците – да намерят кауза, която биха подкрепили; на медиите и гражданите – да научат повече за различните проекти и дейности на НПО и да открият своята кауза. През годините порталът се утвърди като пространство и общност за всички, които работят в гражданския сектор или искат да научат повече за него.

НПО порталът предоставя различни възможности за регистрираните потребители и посетителите на платформата.

Юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на Република България, и читалищата могат да се регистрират в платформата. След успешна регистрация, организациите сами управляват профилите си като имат възможност да добавят събития, новини, свързани с работата си, обяви за набиране на доброволци, да публикуват свои проучвания и други.

Нерегистрираните потребители разполагат с възможности за търсене в различните секции на портала. Така например те могат да търсят НПО по област, населено място, сфера на дейност, тип организация и др.

Порталът предоставя възможност и за абонамент за информационен бюлетин, в който екипът регулярно събира интересни и важни за НПО сектора новини и обяви.

В рамките на проект „Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании“ и в партньорство с екипа ни, НПО порталът разработи инфографики, които да демонстрират подробно функционалностите на пространството. Целта на тази инициатива е различните групи от потребители да се възползват максимално от възможностите, които предоставя портала. Инфографиките ще могат да бъдат публикувани както на самият уебсайт, така и в социалните мрежи, за да достигнат до максимална публичност. Така гражданските организации ще имат още един лесен начин да разберат за функционалностите на портала. В допълнение, визуализациите ще дадат възможност на всички потребители да намират по-бързо търсената от тях информация в платформата.

Разработените инфографики позволяват на потребителите на портала да се запознаят с обобщен вариант на масивите от информация, които платформата предоставя за различните сфери на дейност на гражданските организации. А това от своя страна, може да допринесе както за развитието и обмена на опит на самите НПО, така и на възможностите за представяне на успешните им истории.


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Институт за развитие на публичната среда и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.