„Коя инициатива ще спечели?“ – Глас за граждански проекти

Фондация „ХАЛО 2019“ е създадена в края на 2019 в град Хасково. Дейността ѝ е основно в три направления – опазване на околната среда, съхраняване на историческото и културно наследство в региона на Хасково и насърчаване на гражданското участие и доброто управление. Организацията цели да включи жителите на общината в процеса на вземане на решения, които засягат местното развитие, както и да си партнира с местната власт. Екипът работи с училища за развитие на екологично самосъзнание, както и с общинската администрация в подкрепа на местни инициативи. Това е и причината, поради която от  „ХАЛО 2019 се учат да работят по-успешно с данни и да ги визуализират по начин, който да служи на мисията им и да демонстрира по-успешно целите на различните им инициативи.

През 2022 г. за първи път тестват платформата си за граждански бюджети. Тя дава възможност на всеки жител на дадено населено място в общината да подаде идея за инициатива. Впоследствие общностите гласуват за предложените проекти, които да бъдат реализирани с финансовата подкрепа нах общината. Идеите включват възможности за развитие и благоустройство на конкретните места. Инициативите, получили най-много гласове, получават публични средства, за да бъдат реализирани.

Подобно включване на гражданите допринася за по-голямата легитимност на проектите, целящи да подобрят средата в населените места. От друга страна, то повишава и отговорността на институции и изпълнители, защото насочва общественото внимание към реализираните дейности. Тези проекти отговарят напълно на необходимостите/нуждите на местните жители, които допринасят за намиране на решение на локалните си проблеми.

В пилотното издание на платформата се включват три села от общината. Кристина Йорданова, управител на фондацията, споделя, че след приключването на първия етап, екипът е направил анализ на постигнатото. Той показва, че подходът на работа е успешен модел за сътрудничество с местната власт и въвличане на гражданите. Именно затова, решават да разширят проекта до всички населени места в община Хасково.

Фондация „Хало 2019“ се стреми да повишава капацитета си за работа с данни, за да може да ги използва по-успешно в своите проучвания и дейности на местно ниво. Целта на екипа на фондацията в рамките на проекта „Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании“ е да подобри визуализациите, чрез които представя данните, събрани от различните гласувания на платформата за граждански бюджети. От една страна това ще помогне за повишаването на прозрачността на инструмента и яснота за резултатите от гласуването. В допълнение, ще насочи вниманието и върху инициативите, подкрепяни от жителите на по-малките населени места.

Разработените визуализации ще представят по достъпен начин темите, както и дела на гласувалите по населени места от всички живущи там. Така данните от платформата ще бъдат по-ясно представени и всеки заинтересован ще може да проследи как се гласува в съответните села и градове за отделните инициативи.

Новите визуализации, по които ХАЛО работи заедно с екипа ни, ще са добра основа за популяризация на платформата им. Организацията ще продължи да популяризира инициативата си за въвличане на местните общности в процесите на вземане на решения и сред други общини и организации като успешен подход за работа и партньорство между граждани и местна власт.

 


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Институт за развитие на публичната среда и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.