Едно малко сдружение с големи мечти: туристически тенденции в Деветашкото плато

Сдружение „Деветашко плато” е създадено през 2008 г. и работи за развитието на деветте села в едноименния регион. Организацията споделя опит как нейният подход може да се превърне в устойчива практика и на други места и показва как може българското село да се оживи. „Деветашко плато” е пример за това как се изгражда общност, която да припознава кауза и да я развива. 

Инициативите на сдружението са многобройни, но с една цел – да се популяризира района, да се облагороди местността и жителите да отворят вратите си за посетители от близо и далеч. Сред някои от дейностите им са организицаренот на ежегодният „Джаз под звездите”, популяризиране на природните забележителности на местността и др.

С малки стъпки екипът и доброволци подкрепят развитието на общините и популяризира селата като място за активна почивка, среща с природата и забележителностите, които правят района уникален и незабравим. 

Като част от дейността си, сдружението започва реновирането на различни знакови места като „Старата мелница” в село Кърпачево, а постепенно насочват и поглед към събирането на унифицирана информация за развитието на района, за да може вбъдеще да оценят максиламно ефективно своето въздействие и принос за селата по-стратегически.

Екипът на сдружение „Деветашко плато” се включи в проекта „Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании“ с идея да обобщим заедно данни от различните общини и да покажем развитието на туризма през наличната информация за привлечените гости. Големият интерес от страна на гостите е само едно от доказателствата за потенциала в малките населени места. 


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Институт за развитие на публичната среда и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.