Смисълът да помагаш: услуги за бежанци и мигранти в цифри

Каритас София празнува тази година 30 годишен юбилей. Създадена през 1993 г., организацията помага на най-уязвимите групи като предоставя услуги за бездомни, възрастни хора, хора с увреждания, деца, бежанци и мигранти. 

Отдел “Миграция и интеграция” (ОМИ) на Каритас София работи с търсещи и получили международна закрила мигранти и граждани на трети държави от 2015 г. насам. Предоставянето на социални услуги на най-уязвимите изисква ясна визия и умения за работа с и анализ на данни, които да позволяват предварителна оценка на нуждите и последваща такава на постигнатите резултати. ОМИ е на първа линия в хуманитарната подкрепа на бягащите от война, като работи с хора от над 44 държави през 2022. Най-много от тях идват от Украйна, Сирия и Афганистан. Отделът има екипи в регистрационно-приемателните центрове на Държавна агенция за бежанците (ДАБ) в Овча купел, Военна рампа, Враждебна и Харманли, както и в център за интеграция на мигранти и бежанци в София. ОМИ предлага услуги като придружаване, превод, ориентация, намиране на работа и осигуряване достъп до пазара на труда, неформално образование и изграждане на житейски умения, културна ориентация и познания за България. 

Социалната работа изисква сериозна инвестиция на време и усилия, а промяната рядко е измерима. Подобно на други сфери, и тази се сблъсква все повече с необходимостта от откриване на нови подходи за измерване на въздействието. Това прави належащо методичното събиране на данни за хората, с които се работи ежедневно, както и методи на работа, за да се представят постиженията количествено и качествено. Системата за мониторинг и оценка и вътрешната отчетност дава възможност да се проследи развитието на отдела и да се оцени постигнатото, както и да се анализира качеството на услугите и дейността. 

Работата на заетите в социалната сфера е низ от ситуации и истории, извървян път, обаждания, мрежа от подкрепа и малки свръзки, които да подкрепят тези в нужда, да им подадат ръка и да ги посрещнат с усмивка и с отношение, което да запази човешкото достойнство и да осмисли деня на всеки. Често, залисани в ежедневните задачи, не се вижда голямата картина на постиженията. А тя е важна не само за външната комуникация с гражданското общество и донорите, а най-вече за подкрепата за всеки един човек, за оценка и усъвършенстване на методите на работа, а оттам и качеството на услугите. 

В рамките на проекта „Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании”, екипът на ОМИ сподели информация от своята база данни, която подпомага работата и отчетността и предоставя ясна и точна картина. ОМИ събира база с данни за всички лица, с които отдела работи. В последната година основен фокус на работата с търсещи закрила е поставен върху осигуряване на подкрепа за непридружените деца. Те са общо 528 от общо 954 деца за 2022 г., с които екипът на ОМИ е работил. Дейностите за развитие на децата включват ограмотяване по български език, подкрепа при учене и преодоляване на изоставане или при липса на образование, житейски умения, усвояване чрез преживявания и работилници като посещения на животински кътове, излети в планината, социален цирк, снимане на видеа, участие в театрални постановки и сценки, работа с ръце като изработка на гривни или изделия за различни празници, рисуване, усвояване на занаят, готвене, срещи с ролеви модели. 

Събирането на данни за работата на отдела позволява да се направи сравнение на тенденциите на работата на екипа, както и оценка на нуждите на бежанците и търсещи закрила в България, особено при липса на достатъчно систематична и ясна официална  статистика за всички търсещи закрила в страната. Този подход на работа и визуализация на данните помагат на отдела да се ориентира в обстановката и да адаптира дейностите си и работата си съобразно наличната информация. 

Данните, които ОМИ събира, позволяват да се изведат и тенденции, които да могат да информират екипа при вземане на решения за дадени услуги, кандидатстване за проекти, подобряване на подхода на работа или при застъпничество за правата на бежанците и търсещите закрила и за различни случаи. 

През годините ОМИ работи с хора от различни държави и по различни направления. Общият брой на бенефициентите отразява и тенденциите на търсещите закрила или получилите временна закрила в страната. Зад цифрите са скрити всички истории на дошлите в България, които търсят своя нов дом, спокойствие и безопасност. Пътят на всеки е индивидуален и различен, но подкрепата от екипа на Каритас София прави преодоляването на трудностите и предизвикателствата по-възможно и обозримо.


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Институт за развитие на публичната среда и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.