Участието на жените в политиката – отправна точка за по-добра равнопоставеност

Екатерина Пенева–Каравелова е обществена деятелка, учителка и писателка, учредителка на Българския женски съюз. Тя е сред българките, които вдъхновяват със своята обществена ангажираност и позиции в началото на 20-и век. 

През 2016 г. се създава едноименната фондацияЕкатерина Каравелова. Тя разработва програми, обучения и събития, които запълват ниша в България в работата за правата на жените, а именно – промяна на самооценката сред жените и осъзнаване на тяхната ценност, изграждане на увереност и общност. Изключително ниската самооценка сред жените в страната пречи на пълноценното им развитие и създава структурни бариери пред включването им в обществения живот у нас. 

Фондацията успява да разработи успешния формат „ТЯ в …” от 2018 г. в над 11 града. Той предоставя платформа за жените, които всеки ден постигат невероятни неща, оставащи невидими дори за самите тях. Убеждение на екипа на фондация „Екатерина Каравелова” е, че България има нужда от повече уверени в способностите си жени. Стотиците истории и съмишленици, мрежата от доброволци, събитията и изградената общност помагат на организацията да се утвърди като устойчив участник в дебата за правата на жените в България, вземането на решения и даването на експертни становища относно равнопоставеността на половете. 

В рамките на проекта „Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании“ обработихме данни за представителството на жените в състава на Народното събрание. Събраната информация включва различни сечения като водачи на листи, представителство в многомандатните избирателни райони, кандидати, както и избрани представителки. Количествените данни са първия етап в оценката на представителството на жените и в анализа на необходимите стъпки и дейности в посока на по-пълноправното им участие в политическия живот на страната. 

Данните за визуализациите са обработени от сдружение „Данни за добро“

Мониторингът за представителството и участието на жените в законодателната и изпълнителната власт има за цел да информира как ефективното включване и застъпничеството може да подобри равнопоставеността в страната и да се работи по-целенасочено и успешно за промяна на политики.


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Институт за развитие на публичната среда и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.