Обучителни материали.


Работата с данни изисква специфични познания за използването им. Материалите в този раздел представляват наръчник за изграждане и/или разширяване на уменията на гражданските активисти (и други заинтересовани лица) в това отношение. Обучителният курс включва информация за източниците на данни, за методите на работа с тях, за подходите за визуализации и др.

За данните

 1. Защо са ни нужни статистически данни?
 2. Подготовка на данните за анализ
 3. В какъв вид са достъпни данните в Интернет?
Прочетете повече

Статистически данни на национално ниво

 1. НСИ
 2. Портал за отворени данни
 3. Други доставчици на публични данни в България
Прочетете повече

Подготовка на данните за използване

 1. Отваряне на CSV файлове в MS Excel
 2. Подготовка на данните в MS Excel
 3. Използване на данни от различни източници
Прочетете повече

Визуализация на данните в графичен вид

 1. MS Power BI
 2. Gapminder offline
Прочетете повече