Подготовка на данните за използване.


За данните

  1. Защо са ни нужни статистически данни?
  2. Подготовка на данните за анализ
  3. В какъв вид са достъпни данните в Интернет?
Прочетете повече

Статитстически данни на национално ниво

  1. НСИ
  2. Портал за отворени данни
  3. Други доставчици на публични данни в България
Прочетете повече

Визуализация на данните в графичен вид

  1. MS Power BI
  2. Gapminder offline
Прочетете повече