Национален осигурителен институт

Националният осигурителен институт (НОИ) е публична институция, която управлява държавното обществено осигуряване в Република България. НОИ администрира задължителното осигуряване за …

Национална здравноосигурителна каса

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) отговаря за задължителното здравно осигуряване – управлява събраните средства, изплаща осъществените дейности и т.н. НЗОК анализира …

Министерство на правосъдието

Министерството на правосъдието провежда държавната политика в областта на правосъдието. Министерството поддържа секция с регистри с данни за медиаторите, юридическите …

Министерство на здравеопазването

Министерството на здравеопазването (МЗ) е държавна институция в България, която отговаря за постигането на по-добро здраве за гражданите чрез интегрирана …

Министерство на туризма

Министерството на туризма (МТ) провежда политиката в на страната в сектор “Туризъм”. Основен приоритет на министерството е насочен към създадаването …

Министерство на културата

Министерството на културата ръководи и координира културните обекти на територията на страната и провежда културната политика. Под негова юрисдикция са …

Министерство на младежта и спорта

Министерство на младежка и спорта, която отговаря за държавните и обществените спортни организации в страната. Министерството изготвя национални стратегии, национални …

Министерство на енергетиката

Министерството на енергетиката работи за утвърждаване на конкурентен и ефективен енергиен сектор, като цели да прилага на пазарни условия за …

Агенция по заетостта

Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване …

Българска народна банка

Българската народна банка (БНБ) е централната банка на Република България. Основна цел на БНБ е да поддържа ценовата стабилност в …

Сметна палата

Сметната палата контролира изпълнението на бюджета и управлението на други публични средства и дейности, като осъществява одитна дейност, за да …

Централна избирателна комисия

Централната избирателна комисия е независим държавен орган, който отговаря за организацията, провеждането и отчитането на изборите в България. Тя е …

Министерство на земеделието

Министерство на земеделието провежда държавната политика в областта на селското стопанство и горите. То поддържа статистически данни за животновъдство, растениевъдство, …

Министерство на финансите

Министерство на финансите е институцията, отговорна за разработването, координирането и контрола при осъществяването на държавната политика в областите публични финанси, …