Национален осигурителен институт

Националният осигурителен институт (НОИ) е публична институция, която управлява държавното обществено осигуряване в Република България. НОИ администрира задължителното осигуряване за …

Министерство на туризма

Министерството на туризма (МТ) провежда политиката в на страната в сектор “Туризъм”. Основен приоритет на министерството е насочен към създадаването …

Министерство на енергетиката

Министерството на енергетиката работи за утвърждаване на конкурентен и ефективен енергиен сектор, като цели да прилага на пазарни условия за …

Агенция по заетостта

Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване …

Българска народна банка

Българската народна банка (БНБ) е централната банка на Република България. Основна цел на БНБ е да поддържа ценовата стабилност в …

Евростат

Евростат е статистическата служба на Европейския съюз (ЕС). Тя отговаря за публикуването на общоевропейски статистически данни и показатели, които дават …

UNSD

United Nations Statistics Division (UNSD) е структура на Организацията на обединените нации (ООН). Тя се занимава със събирането и разпространението …

Министерство на финансите

Министерство на финансите е институцията, отговорна за разработването, координирането и контрола при осъществяването на държавната политика в областите публични финанси, …