Министерство на правосъдието

Министерството на правосъдието провежда държавната политика в областта на правосъдието. Министерството поддържа секция с регистри с данни за медиаторите, юридическите …

Сметна палата

Сметната палата контролира изпълнението на бюджета и управлението на други публични средства и дейности, като осъществява одитна дейност, за да …

Централна избирателна комисия

Централната избирателна комисия е независим държавен орган, който отговаря за организацията, провеждането и отчитането на изборите в България. Тя е …

Евростат

Евростат е статистическата служба на Европейския съюз (ЕС). Тя отговаря за публикуването на общоевропейски статистически данни и показатели, които дават …

UNSD

United Nations Statistics Division (UNSD) е структура на Организацията на обединените нации (ООН). Тя се занимава със събирането и разпространението …