Image

За проекта.


Проект „Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании” цели да помогне на българските неправителствени организации да работят по-успешно за своите каузи и инициативи, предоставяйки им синтезирана информация и бърз достъп до методи и инструменти за работа с данни. Настоящата платформа е част от инициативата и предоставя достъп до категоризирана институционална информация, примери от успешни инициативи, използващи данни, и обучителни ресурси за анализ и визуализация на данни. 

Проект „Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании” се изпълнява от „Институт за развитие на публичната среда” и се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г. Повече за фонда и проекта може да откриете на www.activecitizensfund.bg.

Цялата отговорност за съдържанието на уебсайта се носи от сдружение „Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че информацията в уебсайта отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.